OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Jazyková škola pro každého
  Jazyková škola pro každého, zastoupená Evou Vondroušovou, poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou pro každého a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Jazykové školy pro každého je poskytnout studentům, co nejkvalitnější služby v oblasti výuky cizích jazyků.
 2. Přihlášení do kurzu
  Smluvní vztah mezi Jazykovou školou pro každého a studentem vzniká na základě objednávky a řádném vyplnění přihlášky. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou, nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3. této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4. (Storno podmínky).
 3. Platba
  1. Kurzovné je možno hradit převodem na účet a nebo vkladem na účet na kterékoliv pobočce ČSOB a.s.
  2. Celé kurzovné je splatné v den obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu.
  3. Číslo účtu na které budou platby prováděny je 71523343/0300, variabilní symbol platby je uveden v pokynech k platbě, které student obdrží na základě objednávky.
  4. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Jazyková škola pro každého požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  5. Pokud je výuka hrazena prostřednictvím firemních Benefitů a poukázek, je nutné nastoupit do kurzu do 3 měsíců od doby jejich čerpání.
  6. Kurzy hrazené prostřednictvím Benefitů a poukázek, na které student nenastoupil do 3 měsíců od doby jejich čerpání, nebudou zpětně propláceny v hotovosti.
  7. Peníze za nevyužité Benefity a poukázky nebudou vraceny.
 4. Storno podmínky
  Podmínky za stornování po zařazení do kurzu jsou následující:
  1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
  2. Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.
  3. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.
  4. Jazyková škola pro každého si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
  5. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
  6. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou pro každého, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
  7. V případě vrácení části, nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
 5. Zmeškané hodiny
  1. Za neúčast studenta neposkytuje Jazyková škola pro každého žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
  2. V odůvodněném případě (např. absence na základě předložení lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny, např. v jiné skupině na stejné úrovni, nebo individuálně.
 6. Výukové materiály
  Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy pro každého jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožených kopií a materiálů.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. Jazyková škola pro každého může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet Jazykové školy pro každého. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
  2. Jazyková škola pro každého si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek, nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, nebo pedagogů Jazykové školy pro každého, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 8. Změny podmínek
  Veškeré změny podmínek v těchto obchodních podmínkách budou prováděny písemnou formou a se souhlasem zúčastněných stran.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Jazyková škola pro každého IČ: 61683353, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy pro každého, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/200 Sb.
  2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které Jazykové škole pro každého poskytl, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Jazykové školy pro každého. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takovéhoto smluvního vztahu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2009

 

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com